ПРОЕКТ „ШАНС ЗА ЗАЕТОСТ” - ДОГОВОР № BG 05 M 9 OP 001-2.005-0007-C 01

Проект "Шанс за заетост" е разработен съвместно от Фондация "Съпричастие" от гр. Варна като водеща организация и "ВР Вижън" ЕООД като партньор.

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА:

Общата цел на настоящия проект е разширяване на възможностите за подобряване качеството на живот на хората с увредено зрение и техните семейства и повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на животчрез насърчаване на равните възможности на тези лица за заетост и интеграция на пазара на труда.

Конкретната цел на проекта е да подпомогне хора с увредено зрение да намерят своята реализация на пазара на труда. Тази група от хора често остава изолирана поради особеностите на увреждането и поради ограничеността на възможностите за обучение и професионална изява. Голямата конкуренция, необходимостта от по-висока квалификация, повече професионални и социални умения и други фактори допълнително затрудняват достъпа на хората с увреждания до пазара на труда. В отговор на този проблем партньорите по проекта предвиждат реализиране на група от дейности, които водят до активно включване на хората с увредено зрение на пазара на труда.

ДЕЙНОСТИ:

- оказване на подкрепа за намиране на работа на потребители на социалната услуга в общността „Център за социална рехабилитация и интеграция на възрастни хора с увредено зрение” на Фондация "Съпричастие" чрез индивидуална и групова работа с потребителите, социално, мотивационно и психологическо подпомагане, провеждане на обучение за изработване на художествени изделия и сувенири;
- провеждане на обучение за придобиване на ключова компетентност 4 "Дигитална компетентност" на част от преминалите мотивационна и психологическа подкрепа;
- оборудване на работни места за хора с увредено зрение;
- осигуряване на заетост на 12 души със зрителни увреждания за период от 6 месеца по следните професии:
- производител на сувенири – 5 души,
- рекламен агент – 5 души,
- продавач-консултант – 2 души;
- провеждане на инициативи за информиране и представяне на възможностите на хората със зрителни увреждания за трудова реализация пред работодатели, трудови посредници, медии и обществеността с цел разчупване на стереотипите и промяна на нагласите в обществото.


РЕЗУЛТАТИ:

- резултат на осъществените дейности по проекта:
- 25 души с увредено зрение ще бъдат мотивирани и ще изградят умения за включване в пазара на труда,
- 7 души ще бъдат обучени в Ключова компетентност 4 – Дигитална компетентност, което впоследствие ще позволи наемането им като рекламни агенти и продавач-консултанти от партньора;
- 5 души с увредено зрение ще преминат обучение по приложни изкуства, което ще даде възможност впоследствие да бъдат наети като производители на сувенири от партньора;
- по този начин на 12 души ще бъде даден шанс да започнат работа, което ще повиши увереността им в собствените възможности, ще подобри социалният им статус, ще повиши самочувствието им като пълноправни членове на обществото,
- ще представим документален филм за професионалното израстване на хората с нарушено зрение, включени в проектните дейности, чрез който ще дадем добър пример за работодатели, посредници на пазара на труда и други хора с увреждания за пълноценна трудова реализация.


ЕЗИК НА ТОЛЕРАНТНОСТТА

От 23.09.2015 – 28.09.2015 г. в Почивна станция “Поп Харитон” – гр. Дряново се провежда семинар по проект BG05/1324 “Език на толерантността”, финансиран по Програма за Подкрепа на НПО в България, финансиран по Финансовия механизъм на ЕИП 2009-2014 г. Проектът се изпълнява съвместно от Фондация “Съпричастие” и Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ).

Фондация “Съпричастие” е учредена на 25.04.2000 г. в гр. Варна. Основна цел на фондацията е да осъществява социална рехабилитация и интеграция в обществото на деца и възрастни с различни увреждания посредством реализиране на различни програми и проекти в областта на образованието, квалификацията, трудовата реализация, социалните услуги и културната интеграция. От месец май 2003 г. Фондация “Съпричастие” е регистрирана като доставчик на социални услуги в Агенцията за социално подпомагане, а от 2007 г. е лицензиран доставчик на социални услуги за деца от Държавната агениция за закрила на детето.
Екипът на фондацията се състои предимно от хора с увреждания и се стреми да бъде инциатор за разрешаване на специфичните проблеми на тази общност.

Партньор на Фондация “Съпричастие” в настоящия проект е Асоциацията на невиждащите есперантисти в България (АНЕБ). Тя е национална организация, която обединява слепи и слабовиждащи есперантисти и техни виждащи помощници от цялата страна. Основна цел на асоциацията е да подпомага невиждащите есперантисти за осъществяване на творчески и професионални контакти за постигане на многостранна реализация и социална интеграция в обществото. Асоциацията осигурява адаптирани учебни материали и провеждане на курсове по есперанто.

Основна цел на проекта е насърчаването на демократичните ценности, влючително защита на правата на човека като за постигането й са заложени следните специфични цели:
- Повишаване на информираността за правата на гражданите с увреждания, включително правата на европейските граждани, чрез запознаване с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и други европейски нормативни документи
- Ограничаване на расизма, ксенофобията, словото на омразата и нетърпимостта в обществото

Дейностите, предвидени за осъществяване и постигане на целите по проекта са:
1. Подбор на участници в семинар
2. Подготовка и адаптиране на учебни и информационни материали
3. Провеждане на семинар за незрящи хора и техните доброволни сътрудници
4. Популяризиране на резултатите от проекта
5. Администриране и отчетност

В продължение на 5 дни 10 млади хора с увредено зрение от цялата страна и 10 техни доброволни сътрудници ще се запознаят с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания и с Европейските програми и проекти, техни основни компоненти и начините за кандидатстване и ще изучават международния език есперанто. За целта бяха адаптирани необходимите учебни материали на брайлов шрифт, уголемен шрифт и в аудио вариант.

В резултат на проекта ще се повиши капацитетът на хората с увредено зрение сами да защитават правата си. Посредством международният език есперанто, незрящите хора ще могат да контактуват с хора от цял свят без езикова бариера и ще се разпространяват отношенията на толерантност към различните, разбирателство и междукултурен диалог. Придобивайки знания относно възможностите на проектното финансиране, участниците в проекта ще могат да планират собствени инициативи в социалното предприемачество и в сферата на гражданското общество.

Стойността на проекта - 5573 евро.
Продължителност – 07.2015 - 01.2016 г.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Фондация “Съпричастие” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на ЕИП и Оператора на Програмата за подкрепа на НПО в България

Предстояща премиера на поетичния сборник "С дъх на море".

Примиерата на поетични сборник "С дъх на море", съставен от творби на 7 варненски поети с увредено зрение, посветени на морето и любовта, ще се проведе на 13 Август 215г. от 18:00 часа в Артсалона на Радио Варна.

Вход Свободен!
Очакваме Ви!

Нашият партньор Агенцията за икономическо развитие Варна има удоволствието да Ви информира, че е част от консорциум от 15 партньори от Италия, Унгария, Румъния, Гърция, Хърватска, Албания, Сърбия и Украйна, които стартират изпълнението на международен проект SEE / D / 0223 / 1.2 / X с акроним APP4INNO и наименование „Създаване и промоция на нови подходи и инструменти за засилване на конкурен-тоспособността и иновациите на първичния сектор в Югоизточна Европа”.

Водещ партньор по проекта е Регионалната Агенция за селско-стопанство, горско стопанство и хранително-вкусова промишленост на областта Венето в Италия.

Списъкът с останалите партньори по проекта включва:
  -   Южната Транс-Дунавска Регионална агенция за иновации от Унгария,
  -   Фондация за подпомагане на земеделските производители от Румъния,
  -   Политехниката в гр.Милано, Италия,
  -   Търговско-индустриална камара на Драма, Гърция
  -   Консорциум за развитие на Полинезе, Италия
  -   Средиземноморския агрономически институт на гр. Бари, Италия,
  -   Център за предприемачество Осиек от Хърватия
  -   Албански съвет по агробизнес, Албания
  -   Институт по хранителни технологии, Сърбия
  -   Регионална агенция за развитие на малките и средни предприятия, Сърбия
  -   Министерство на земеделието, храните и защита на потребителите на Албания
  -   Секретариата на земеделието, водното стопанство и горите на провинциите в Сърбия
  -   Държавен научно-технически център за междусекторни и регионални проблеми на безопасността за околната среда и опазване на ресурсите в Украйна

Проектът е на стойност 2,051,701.00 евро. Част от средствата по бюджета на проекта в размер на 85% се финансират от Европейския фонд за регионално развитие чрез Оперативна Програма за Трансгранични Сътрудничество в Югоизточна Европа и Инструмента за предприсъединяване. Проектът стартира на 01.10.2012г. и е с продължителност 24 месеца.

Предстои провеждане на среща за стартиране на проекта на 24 – 25.10.2012г. в гр. Печ, Унгария, която е отворена за участие към заинтересовани от проекта малки и средни предприятия, представители на държавни и местни власти, институти и неправителствени организации. Дневния ред на срещата на български и английски език, заедно с детайлите за хотелско настаняване и трансфер от Летището в гр.Будапеща до гр.Печ, могат да бъдат свалени от тук- Дневен ред и Информация за настаняване и трансфер

РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА
Проектът APP4INNO поставя като отправна точка необходимостта от създаването на транснационални мрежи между малките и микро-предприятията, които са способни да създават постоянни иновационни процеси и да мобилизират критична маса. За тази цел се планира да се създаде транснационална система за подкрепа на конкурентоспособността за използване на потенциала на иновационните селскостопански малки и средни предприятия (МСП) на територията на регионите на Югоизточна Европа, което ще позволи да се създадат рамкови условия за МСП за достъп до иновации, трансфер на технологии и сътрудничество като основен способ за тяхната конкурентоспособност на международните пазари. Системата ще съдейства за трансфера и разпространението на подходи, услуги и инструменти за подобряване на конкурентоспособността на земеделските МСП, не само по отношение на подобряване на производствените процеси на ниво отделно МСП, но също така и преди всичко по отношение на създаването на клъстери от предприятия, целящи увеличаване ефективността на използваните средства при производството на продукция.

В началото на проекта ще се определят подходите и методиките за укрепване на конкурентоспособността на земеделските МСП, както и специфични сектори (областите на действие) и видовете малки и средни предприятия, където определени подходи могат да имат най-ефективни резултати. Това е необходимо, за да се предоставят оперативни инструменти за подпомагане на конкурентоспособността, съобразени със спесификата на територията на всяка от включените в проекта организации.

Подбраните подходи и свързаните с тях инструменти ще бъдат прилагани в постоянно действаща система за транснационално подпомагане на МСП. Системата ще бъде осигурена с необходимите човешките ресурси и ИТ инструменти и подържана от партньорите в състояние, което да активира синергия на национално равнище с институции и други технологични и иновационни актьори. Транснационалната платформа за обслужване ще представлява транснационален „мета-клъстер” на МСП в посочените сфери на действие, които могат да си сътрудничат, да създават синергия и общата критична маса.
Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2018.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход