Сцена ”Раковина” - Варна
За пета поредна година Социалната програма на Община Варна се изготвя с активното участие на общинската администрация, Общински съвет-Варна, действащите обществени съвети към Община Варна, неправителствените организации и социалните институции в гр.Варна. Програмата е разработена на база приетите от Общински съвет-Варна “Общинска стратегия за развитие на социалните услуги за деца и семейства” и “Общинска стратегията за развитие на социалните услуги за възрастни хора”. Основава се на принципите на приемственост, последователност, съгласуваност и партньорство с държавните институции, гражданския сектор, както и информираност на гражданите на Варна за провежданата социална политика. Основната цел е гарантиране на социалната защита и интеграция на уязвимите групи – деца в риск, хора с увреждания и възрастни хора, чрез създаване на мрежа от социални услуги в общността, достъпна архитектурна среда и социално включване.

Снимки
Сцена ”Раковина” - Варна
Сцена ”Раковина” - Варна
Сцена ”Раковина” - Варна
Сцена ”Раковина” - Варна


Уеб Дизайн и Софтуерни Решения Unseen Pro Ltd
© Всички права запазени - Фондация Съпричастие. Empathy-bg.eu 2011 - 2019.
За Нас | Дейност | Новини | Документи | Архив | Галерия | Контакти | Вход